Stadgar för Kåbo-Berga Villaförening
antagna den 21 oktober 1993

 

§ 1 Föreningens ändamål är att verka för de boendes gemensamma intressen och att till medlemmarna förmedla sådan service, som tillhör ansvaret som fastighetsägare. Sålunda skall Föreningen, mot särskild avgift, ombesörja snöröjning och rishämtning samt anskaffa och organisera arbetskraft för trädgårdsarbeten och dylikt.

 

§ 2 Föreningens ansvarsområde begränsas mot öster av Villavägen, mot söder av kvarteret Muskötens sydgräns och av Stadsskogen, mot väster av fastigheterna längs Norbyvägens båda sidor från Birkagatan till Krongatan till Thunbergsvägen, samt mot norr av Thunbergsvägen och kvarteret Åsens nordgräns.

 

§ 3 Varje fastighetsägare (eller motsvarande) inom området är berättigad till medlemskap i Föreningen mot erläggande av stadgad årsavgift. Årsavgiftens storlek bestämmes av årsmötet.

 

§ 4 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och fyra ledamöter, jämte två kvarterombud för vart och ett av fem delområden: a/ kvarteret Musköten, b/ Artillerifältet i övrigt, c/ Gamla Kåbo, d/ Skjutbanan-Berga, e/Thunbergskvarteren. Ordföranden, som väljes för sig, och ledamöterna i styrelsen väljes för ett år. Styrelsen konstituerar sig själv och beslutar om arbetsfördelning inom styrelsen. Firmatecknare är Föreningens kassaförvaltare.

 

§ 5 För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper väljes vid årsmötet två revisorer och två suppleanter. Räkenskapsåret omfattar tiden 1/7 – 30/6.

 

§ 6 Förberedande av val till styrelse och revisorer åligger valberedningen, som skall bestå av två medlemmar och väljas för ett år av årsmötet. Valförslag utsändes med kallelse till årsmöte.

 

§7 Föreningen håller årsmöte före oktober månads utgång varje år. Styrelsen äger rätt att kalla till extra möte, då så erfordras. Kallelse till möte sändes till medlemmarna senast 20 dagar före mötet.

 

§ 8 Medlemmarna äger att till årsmöte inkomma med motioner, som skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet. Styrelsen skall avge yttrande över inkomna motioner.

 

§ 9 Vid årsmöte skall förekomma:

1.     Öppnande av mötet genom Föreningens ordförande.
2. Fråga om mötet behöriga utlysning.
3. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.
4 Val av ordförande för sammanträdet.
5. Val av justeringsmän för dagens protokoll.
6. Fastställande av dagordning.
7- Styrelsens årsberättelse.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Val av ordförande.
11. Val av 4 styrelseledamöter.
12. Val av 10 kvartersombud.
13. Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter.
14. Utseende av valberedningen.
15. Beslut om årsavgift.
16. Övriga ärenden, som av styrelsen förelagts årsmötet.
17. Behandling av inkomna motioner.
18. Eventuella övriga frågor, som antagits av årsmötet.

 

§ 10 Vid extra föreningsmöte får, utom punkterna 1-6 enligt §9, endast behandlas fråga som föranlett mötet.

§ 11 Medlem, som erlagt stadgad årsavgift, är röstberättigad vid årsmöte och extra möte. Beslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst. Val avgörs genom öppen omröstning, varvid lotten avgör vid lika röstetal.

 

§ 12 Föreningens arkivalier deponeras på Landsarkivet.

 

§ 13 Beslut om ändring i föreningens stadgar sker genom beslut å två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie. Å det möte, som sist hålles, skall beslutet biträdas av minst två tredjedelar av närvarande medlemmar.

 

§ 14 Beslut om upplösande av Föreningen fattas å två på varandra följande möten, därav minst ett ordinarie. Å det möte som hålles sist, skall beslutet biträdas av minst två tredjedelar av närvarande medlemmar. Föreningens eventuella tillgångar skall vid upplösningen tillfalla allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål.