Återblick och utredningar och skriftliga yttranden 1989-2007

från Villaföreningen till kommunala instanser, till medlemmarna, till intressenter utanför Villaföreningen samt i överklaganden till Länsstyrelsen, Länsrätten, Kammarrätten, Boverket och Regeringen via aktuellt handläggande departement.

 

För stadens sydvästra delar är Kåbo-Berga Villaförening sedan omkring 1990 antagen som Kommunens remissinstans vid trafikplanering och i planärenden.

 

Trafikärenden

Kåboled längs Stadsskogens östra gräns
Översiktsplan för trafik och bebyggelse
Campus Rosendal
Trafikräkning till och genom Kåbo och Artillerigärdet
Busslinjer till och genom Kåbo-Berga
Genomfartstrafik mellan Kåbo- och Norbyvägarna
Cykelled Tiundagatan – BMC (-Glunten och Ångströmlaboratoriet)
Trafiklösning korsningen –Döbelnsgatan-Cykelväg BMC-Villavägen
Trafiklösning korsningen Artillerigatan-Götavägen-Villavägen
Snöröjningplanering

 

Detaljplandeärenden
Allergihus vid Döbelnsgatan
Tomtdelning inom kv. Blomman
Tomavgränsning med plant
Äldreboende inom kv. Skjutbanan
Gläntan: från bensinstation och verkstad till bostadsexploatering
Seniorboende inom kv. Haubitsen, Döbelnsgatan
Förslag till ”stadsvillor” (4 vån.) inom kv. Blomman

 

Kultur- och naturvård

Stadsskogen som Nationalstadspark
Stadsskogen som naturreservat
Gläntans exploatering på stadsskogsmark
Inventering av äldre träd med fallrisk
Postkontors lokalisering inom stadens sydvästra delar
Historisk återblick på Föreningen och föregångaren, Föreningen Skjutbanan

 

10 nov. 2007
B.E.Rydén