Till                Stadsbyggnadsförvaltningen                                      11 januari 2017

 

 

 

Angående trafikflödet till Kåbohälsan/Aros läkarmottagningar på Götavägen 4.

 

Undertecknad vill härmed framföra ett förslag om förändring i trafikregleringen på Götavägen i Kåbo. Bakgrunden är den stora mängd fordon som kommer norrifrån för att besöka Kåbohälsan/Aros läkarmottagningar på Götavägen 4. I nuläget tvingas de som kommer norrifrån att göra en u-sväng vid Sveaplan, korsningen Sveavägen/ Götavägen. Även om de håller ut till höger innan u-svängen så hamnar de flesta på gång- och cykelbanan på östra sidan innan de kommer ner på vägen igen. Det skulle därför underlätta mycket om körbanans mittdel kunde öppnas för vänstersväng in till läkarmottagningarna norrifrån.

 

Olycksrisker med rådande reglering:

-Inbromsning inför u-svängen. Bakomvarande trafik hinner inte alltid observera. Gick själv på västra gångbanan när en lastbils hela gruslast försköts framåt när den tvingades bromsa inför framförvarande bils u-sväng.

- Att hålla ut till höger mot vältrafikerad cykelväg på västra sidan är i sig en risk.

- Några skolbarn brukar samlas på morgonen och invänta varandra i denna korsning. De har hittills stått invid gång- och cykelbanan på den östra sidan.

- Alla bilar/förare klarar inte u-svängen utan att genomföra en backning också.

- Övergångsstället gör att bilarna i slutet av u-svängen ibland får stanna för gående.

- En del kör mot trafikriktningen  om det råkar vara fritt, och gör vänstersväng in till mottagningarna.

 

Ett utrymme på 12 meter finns mellan ett träd och en lyktstolpe, så det skulle sannolikt gå bra att öppna för vänstersvängande norrifrån.

 

Jag har kontaktat Anders Björkman som är fastighetsägare till Götavägen 4 och han

ställer sig bakom förslaget.

 

Med vänlig hälsning

Ingrid Carlson Bjernald

Sveavägen 11

752 36 Uppsala

ingrid.bjernald@telia.com